Benz-One Roof Concept Km.19 (โชว์รูม Benz)

 Project Benz-One Roof Concept Km.19 (โชว์รูม Benz) ติตดั้งเมื่อ ปี2561 ด้วยลอนหลังคา WMI 39-700K งานผนังลอน WMI 29-730M Zincalume 0.48 mm.(ฺBmt) 0.53 mm (Tct) BSC ,Alloy Grey 0.42 mm.(ฺBmt) 0.51 mm.(Tct) BSC,Purlin C,Z พื้นที่ประมาณ 14,000 ตรม. เป็นโชว์รูมรถ Benz ใหญ่และสวยมากคะ คุณลูกค้ามั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์ของ WMI พร้อมงานติดตั้ง งานแป (Purlin) ครบทุกกระบวนการ