board of management

คณะผู้บริหาร

คุณนวรรต รัตนเรืองฤทธิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณอัมพิกา เรืองอินทร์
Business controller
คุณวีรวัฒน์ วรารัตน์ธนาเวช
ผู้จัดการงานม้วนและวัสดุ
คุณสิทธิพงษ์ ฉิมมณี
ผู้จัดการงานแผ่นและบริการ
คุณประจักษ์ หกพันนา
ผู้แทนฝ่ายจัดการคุณภาพ
คุณอุรุ เรืองโรจน์
ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และงานติดตั้ง
คุณณรงค์ ผ่องผิว
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
คุณกิตติมา ลาภาวรกุล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณฐิติรัตน์ อัศววิจิตรศิลป์
ผู้จัดการจัดซื้อ
คุณภานุพงษ์ พานิชาภรณ์
ผู้จัดการวางแผนการผลิต