Food Converting HUB (SCG)

โครงาการ Food Converting HUB  (SCG) สมุทรสาคร ติดตั้งเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2561 ท่านลูกค้าเลือกใช้ลอนหลังคา WMI 37-700 K พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร พร้อมลอนผนังใช้ลอน WMI 24-760 SS  Aluzinc 0.42 mm (BMT) 0.47 mm (TCT) x914 BSC ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแปรรูปอาหารที่ใหญ่ในจังหวัดสมุทสาคร เพื่อสู่กระบวนการส่งออกไปทั่วประเทศ ซึ่งความชื้น แสงสว่าง มีผลต่อกระบวนการแปรรูปอย่างมาก ซึ่งทางลูกค้าเชื่อมั่นเราให้เราได้โชว์ผลงานหลังคา ผนัง พร้อมบริการติดตั้ง